แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ FM-IT-02
อุปกรณ์ ...................
ชิ้นส่วน/โปรแกรม
อาการ ......................