แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ F-DC-800-01
อุปกรณ์ ...................
ชิ้นส่วน/โปรแกรม
อาการ ......................